تشریفات هتل” احمد یحیایی ایله ای و مهرداد تاوتلی”

تشریفات هتل” احمد یحیایی ایله ای و مهرداد تاوتلی”

احترام مسئولیتی است : همه وقتی ،همه کسی و همه جایی…

پیشگفتار :

تشریفات فرایند ارتباطات غیر کلامی

همه کارهای ما نوعی ارتباط است ، ارتباطات کلیه رفتارها ، حرکات و اشارات ماست و ما هر روز به گونه ای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستیم و اندیشه ها ، احساسات و تمایلات خود را به یکدیگر متقل می کنیم . ما ارتباط برقرار می کنیم تا :

اعتبار و احترام کسب کنیم

عقاید و احساستات خود را ابراز کنیم

به یکدیگر کمک کنیم و به توافق برسیم

دیگران را بفریبیم و تقلب کنیم

با دیگران دوست شویم و تحسین کنیم

دست نیاز دراز کنیم و مبادله و معامله و تحصیل معاش کنیم

اطمینان حاصل کنیم و از بحرانها جان سالم به در بریم

جنگ کنیم و شکوائیه بگوییم

اما ارتباط ما تنها به ارتباط با افراد خلاصه نمی شود. دو نوع پیام داریم کلامی و غیر کلامی پیامهای غیر کلامی به آداب و تشریفات بر می گردد که بحث اصلی کتاب تشریفات هتل است . زیرا تشریفات فرایند ارتباطات غیر کلامی است و حرکات ، اشارات و احساسات ما را در بر می گیرد که بعنوان پیامهای غیر کلامی به تکمیل ،‌تایید ، رد و یا جایگزین پیامهای کلامی می انجامد . تشریفات ویژه ارتباطات انسانی است و دو اصل اساسی دارد : اول اینکه تشریفات برای همه است و دوم اینکه تشریفات در همه جا جاری است . ما در این کتاب با ارائه نظریه “استقبال – بدرقه ” سعی بر آن داریم که چهارچوبی عملی و ذهنی برای کارگزار تشریفات ایجاد شود . فرایند تشریفات شامل استقبال ، حمل و نقل ، اسکان ،‌پذیرایی ، و بدرقه است که به طور کامل در این خصوص در کتاب توضیح داده شده است .

احمد یحیایی ایله ای

مهرداد تاوتلی

 

فهرست مطالب گرداوری شده در این کتاب به شرح ذیل می باشد:

فصل اول:  ارتباطاات انسانی

فصل دوم:  کلیات تشریفات

فصل سوم:  اصول طلایی تشریفات

فصل چهارم:  مراحل تشریفات

فصل پنجم:  استقبال

فصل ششم:  حمل و نقل

فصل هشتم:  پذیرایی

فصل نهم:  بدرقه

فصل دهم:  تشریفات هتل

چاپ اول زمستان ۱۳۸۵

برچسب‌ها: ,

دیدگاه خود را بنویسید