ارتباطات،میهمانان،احترام

تشریفات هتل” احمد یحیایی ایله ای و مهرداد تاوتلی”

تشریفات هتل” احمد یحیایی ایله ای و مهرداد تاوتلی”

احترام مسئولیتی است : همه وقتی ،همه کسی و همه جایی…

بیشتر بخوانید

0